Verkoopvoorwaarden

Adres van de Verkoper voor bestellingen:

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

Alle geregistreerde zetels op: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praag 8

Alle bedrijven zijn ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de gemeentelijke rechtbank in Praag.

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

www: www.katypaty.com

(hierna "Verkoper")

 

Adres van de verkoper voor correspondentie:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tsjechië

 

Showroom van de Verkoper:

Na Břehu - het gebouw Redpoint, 190 00 Praha 9 - Vysočany

 


1            Inleidende bepalingen

1/1   Deze handelsvoorwaarden regelen gedetailleerd de rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en een klant (hierna te noemen „Koper“) bij de verkoop van goederen via een elektronische handel op de website www.katypaty.com (hierna te noemen „Elektronische Handel“).

1/2   De betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper worden door de Tsjechische Rechtsorde geregeld en wel voornamelijk door de wet nr. 89/2012 Sb., Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd en indien de Koper een consument is, door de wet nr. 634/1992 Sb. op consumentenbeschermingen, zoals gewijzigd.

1/3   De Verkoper doet er geen verklaring over dat de informaties zoals vermeld op de site van de Elektronische Handel en de door de Elektronische Handel aangeboden goederen geschikt, goedgekeurd of aangepast zijn voor een gebruik op andere plaatsen buiten de Tsjechische Republiek. Indien een Koper de site van de Elektronische Handel vanuit locaties van buiten de Tsjechische Republiek bezoekt of hij buiten de Tsjechische Republiek de via de Elektronische Handel aangekochte goederen gebruikt, is hij voor de gevolgen van een dergelijk bezoek of gebruik verantwoordelijk.

2            Onderwerp van de overeenkomst

2/1   De Verkoper verbindt zich ertoe dat de in een bestelling aangegeven goederen, besteld middels een bestelformulier van de Elektronische Handel, aan de Koper te leveren en de Koper verbindt zich voor de levering van de goederen de overeengekomen prijs te betalen, dit alles onder de door deze handelsvoorwaarden bepaalde voorwaarden.

3            Elektronische Handel

3/1   De Koper kan goederen uit de Elektronische Handel direct, zonder registratie bestellen.

3/2   De Koper is verplicht, bij de bestelling van goederen, alle gegevens juist en waarheidsgetrouw te vermelden.  De door de Koper vermelde gegevens bij het bestellen van goederen worden als juist beschouwd.

3/3   De Koper is zich ervan bewust dat de Elektronische Handel niet continue beschikbaar moet zijn en dit vooral met betrekking tot een noodzakelijk onderhoud van het hardware- en software-uitrusting van derden.

3/4   De Koper is zich ervan bewust dat de programma-uitrusting en overige, de webinterface van de Elektronische Handel vormende onderdelen (met inbegrip van foto’s van de aangeboden goederen), auteursrechtelijk beschermd zijn. De Koper verbindt zich ertoe dat hij geen activiteit zal verrichten die het hem of derden mogelijk zou kunnen maken om onrechtmatig in te grijpen in of onrechtmatig gebruik te maken van de programma-uitrustingen of de overige, de webinterface van de Elektronische Handel vormende onderdelen.

4            Het bestellen van goederen of het sluiten van een overeenkomst

4/1   De gepresenteerde goederen zijn voor het doel bestemd dat in de omschrijving van de betreffende goederen is vermeld. Voor het gebruik van de goederen anders, voor een ander doel of in strijd met de gebruiksaanwijzing of andere aanwijzingen en voor de gevolgen van een dergelijke handeling, is de Verkoper niet verantwoordelijk.

4/2   Voor een geldige plaatsing van een bestelling in de Elektronische Handel is het noodzakelijk alle benodigde gegevens en informaties in het bestelformulier in te vullen. Voor het bestellen van goederen vult de Koper het bestelformulier in de webinterface van de Verkoper in. Het bestelformulier bevat voornamelijk de volgende informaties:

(a)           de bestelde goederen (de Koper „plaatst“ de bestelde goederen in het elektronische inkoopmandje van de webinterface van de Verkoper),

(b)           de betalingswijze van de koopprijs van de goederen, gegevens over de gevraagde wijze van een levering van de bestelde goederen en

(c)           informaties over de met de levering van de goederen verbonden kosten (hierna gezamenlijk te noemen „Bestelling“).

4/3   Vóór de definitieve en bindende bevestiging van de Bestelling kan de Koper de gehele Bestelling en de ingevoerde gegevens, met inbegrip van de aanvaarding van deze handelsvoorwaarden, de hoogte van de prijs van de bestelde goederen inclusief de eventuele verzend- en transportkosten, die van toepassing zijn op het moment van het plaatsen en het verzenden van de bestelling, controleren en corrigeren.

4/4   Indien de Koper met de vorm van het bestelformulier instemt, wordt de bestelling, met de bevestiging van de bestelling, uiteindelijk voor verwerking verzonden door het klikken op de knop „Verzenden“. Een op deze wijze verstuurde bestelling is bindend voor de Koper.

4/5   De aanbiedingen, prijzen en informaties over de beschikbaarheid van goederen, zoals in de Elektronische Handel aangegeven, vermelden de op dat moment feitelijke staat van de opslagvoorraad van de Verkoper, maar om technische en organisatorische redenen kunnen deze gegevens vanaf het moment van het verzenden van de bestelling tot het tijdstip van de betekening van de Bestelling aan de Verkoper op grond van lid 4/6 veranderen, zodat de goederen, die in de Elektronische Handel op het moment van de bestelling vermeld waren, onder de opgegeven omstandigheden niet meer verkrijgbaar behoeven te zijn.

4/6   De Verkoper stuurt onmiddellijk een e-mail naar het in de bestelling aangegeven e-mailadres waarin hij de ontvangst van de bestelling aan de Koper bevestigt.

4/7   De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren en wel vooral in het geval dat de goederen bij hun leverancier niet verkrijgbaar zijn, dat er een duidelijke schrijffout betreffende de prijs of de omschrijving van de goederen in de catalogus van de goederen in de Elektronische Handel is of in het geval dat de Koper een persoon is die een contractuele verplichting tegenover de Verkoper al eerder heeft geschonden.

4/8   De overeenkomst wordt in de Tsjechische taal gesloten; het is ook mogelijk de overeenkomst in een vreemde taal te sluiten. De gesloten overeenkomst wordt door de Verkoper gearchiveerd, met als doel een succesvolle vervulling daarvan en wel in elektronische vorm voor de periode van 5 jaar; de overeenkomst is voor derden niet toegankelijk. Informaties over de afzonderlijke technische stappen, die tot het sluiten van een overeenkomst leiden, zijn uit deze handelsvoorwaarden te lezen waar dit proces duidelijk beschreven is.

4/9   Bij het sluiten van een overeenkomst kunnen communicatiemiddelen op afstand gebruikt worden. Indien bij het sluiten van een overeenkomst communicatiemiddelen op afstand gebruikt zijn, vergoedt de Koper zelf zijn kosten voor het gebruik van deze middelen.

5             Prijs voor de goederen en betalingsvoorwaarden

5/1   De prijs voor de goederen wordt als een contractuele prijs in de zin van de wet nr. 526/1990 Sb. op prijzen, zoals gewijzigd, bepaald en is in de Elektronische Handel als een eindprijs weergegeven. De kosten voor de verzending en het transport - waarvan de hoogte in de Elektronische Handel in de omschrijving van de mogelijke wijzen van levering is vermeld en kan afhankelijk van de gekozen leveringswijze verschillen - zijn vervolgens in de Bestelling doorberekend. De berekende eindprijs, aangegeven na het invullen van de Bestelling, is al inclusief alle kosten voor transport.

5/2   Een betaling voor de goederen en de transportkosten wordt als volgt uitgevoerd:

 (a)               door overschrijving op de rekening van de Verkoper gevoerd bij de vennootschap Bank Citfin sporitelní družstvo (hierna te noemen „Rekening van de Verkoper“), met een betaaltermijn van 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst, maar altijd voor de levering van de goederen; een voorwaarde voor het vervullen van de betalingsplicht is ook het vermelden van het bijbehorende variabele symbool.

 (b)              door middel van een lening, verstrekt door de vennootschap CREDIT ALLIANCE, SE, IČO [identificatienummer] 24805394, met zetel Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,

 (c)              met creditcard

5/3   De op basis van de koopovereenkomst opgemaakte factuur, die door de Verkoper voor de Koper werd opgesteld, dient tevens als een belastingdocument. De Koper kan de goederen principieel pas na de volledige vergoeding van de prijs overnemen.

6            Levering van de goederen

6/1   De Koper verkrijgt het eigendomsrecht op de goederen door het betalen van de gehele koopprijs of door een overname van de goederen, afhankelijk daarvan wat later ontstaat.

6/2   De bestelde goederen worden aan de Koper geleverd in de plaats die door de Koper in de Bestelling met een volledig adres is aangegeven; de Koper is zich ervan bewust dat de goederen voor het gebruik op het grondgebied van de Tsjechische Republiek zijn bestemd.

6/3   De leveringstermijn begint te lopen per dag van een geldige sluiting van de koopovereenkomst volgens lid 3/7 van deze handelsvoorwaarden, d.w.z. door het betekenen van een bevestigende e-mail van de kant van de Verkoper. In het geval dat de Koper de optie van vooruitbetaling via een overschrijving heeft gekozen, begint de leveringstermijn pas te lopen vanaf een volledige betaling van de koopprijs, d.w.z. vanaf de bijschrijving van het juiste bedrag op de rekening van de Verkoper.

6/4   Als in de E-shop voor het concrete artikel geen andere termijn genoemd wordt, bedraagt de leveringstermijn 45 werkdagen. Wanneer bestelde artikelen niet binnen de genoemde termijn geleverd kunnen worden, zal de Verkoper de Koper hier onverwijld over informeren, waarbij tevens een vervangende leveringstermijn genoemd zal worden. Wanneer de Koper niet met de wijziging instemt en er nog geen overeenkomst is afgesloten, beschikt hij over het recht de Bestelling te annuleren. Wanneer de Koper niet met de wijziging instemt en er wel reeds een overeenkomst is afgesloten, beschikt hij tot aan het ogenblik dat de artikelen geleverd worden over het recht deze overeenkomst op te zeggen.

6/5  Wanneer de Verkoper volgens de overeenkomst verplicht is artikelen op een door de Koper vastgestelde locatie te leveren, dan is de Koper verplicht deze artikelen bij de levering in ontvangst te nemen. Wanneer de Koper de artikelen bij de levering niet in ontvangst neemt, beschikt de Verkoper over het recht voor het opslaan van de artikelen een bedrag ter hoogte van 100 CZK (zegge: honderd Tsjechische kronen) per dag in rekening te brengen en verder is hij gerechtigd de koopovereenkomst op te zeggen.

6/6   Wanneer het om redenen, veroorzaakt door de partij van de Koper, noodzakelijk mocht zijn de artikelen herhaald te leveren, of op een andere manier dan in de bestelling werd vermeld, dan is de Koper verplicht de eventuele kosten te vergoeden, die verband houden met de herhaalde levering c.q. met de andere leveringswijze van de artikelen.

6/7   Kopers die consument zijn dienen de ontvangst van artikelen te bevestigen door hun handtekening op het begeleidende document of de leveringslijst te plaatsen. Kopers zijn verplicht de artikelen op correcte wijze in ontvangst te nemen, te controleren of de verpakking onbeschadigd is, het aantal pakketten na te checken en ingeval van willekeurig welke onvolkomenheden deze onverwijld bij de transporteur te melden. Wanneer er beschadigingen aan de verpakking geconstateerd worden, die getuigen van de mogelijkheid dat de artikelen beschadigd zijn of dat iemand het pakket onrechtmatig geopend heeft, wordt Kopers geadviseerd het postpakket in hun eigen belang niet in ontvangst te nemen. Met het plaatsen van hun handtekening onder de leveringslijst bevestigen Kopers dat de verpakking van de artikelen onbeschadigd is. Er wordt vanuit gegaan dat de artikelen, wanneer de verpakking onbeschadigd en ongeopend is, onbeschadigd geleverd zijn. De Koper is verplicht de artikelen zonder onnodig uitstel na de inontvangstneming te controleren en de Verkoper te berichten over eventueel geconstateerde onvolkomenheden, en wel onverwijld nadat deze onvolkomenheden geconstateerd werden. Wanneer het artikelen betreft die zijn aangeduid als breekbaar, is de Koper altijd verplicht de verpakking in aanwezigheid van de bezorger te openen om te controleren of de artikelen niet mechanisch beschadigd zijn; doet hij dit niet of maakt hij niet direct hierna gebruik van zijn recht op reclamatie vanwege op deze wijze geconstateerde beschadigingen aan de artikelen, dan zullen alle later geconstateerde mechanische beschadigingen van de artikelen beschouwd worden als beschadigingen, die ontstaan zijn na de aanvaarding van de artikelen door de Koper.

6/8   Kopers die geen consument zijn dienen de ontvangst van artikelen te bevestigen door hun handtekening op het begeleidende document of de leveringslijst te plaatsen. Kopers die geen consument zijn zijn verplicht de artikelen op correcte wijze in ontvangst te nemen, te controleren of de verpakking onbeschadigd is, het aantal pakketten na te checken en ingeval van willekeurig welke onvolkomenheden deze onverwijld bij de transporteur te melden. Wanneer er beschadigingen aan de verpakking geconstateerd worden, die getuigen van de mogelijkheid dat de artikelen beschadigd zijn of dat iemand het pakket onrechtmatig geopend heeft, wordt Kopers geadviseerd het postpakket in hun eigen belang niet in ontvangst te nemen. Met het plaatsen van hun handtekening onder de leveringslijst bevestigen Kopers dat de verpakking van de artikelen onbeschadigd is en dat het pakket voldeed aan alle hierboven genoemde voorwaarden en aangelegenheden en dat het onbeschadigd is afgeleverd. Latere reclamaties betreffende beschadiging of onrechtmatige opening van de verpakking of de artikelen worden niet in behandeling genomen. Kopers die wel consument zijn wordt geadviseerd op soortgelijke wijze te werk te gaan, en wel om geschillen te voorkomen over het moment waarop de onvolkomenheden aan de artikelen ontstaan zijn. Consumenten mogen van het niet opvolgen van dit advies echter geen enkele inbreuk op hun rechten ondervinden, met name niet op het recht aanspraak te maken op reclamatie. Wanneer het artikelen betreft die zijn aangeduid als breekbaar, is de Koper altijd verplicht de verpakking in aanwezigheid van de bezorger te openen om te controleren of de artikelen niet mechanisch beschadigd zijn; doet hij dit niet of maakt hij niet direct hierna gebruik van zijn recht op reclamatie vanwege op deze wijze geconstateerde beschadigingen aan de artikelen, dan zullen alle later geconstateerde mechanische beschadigingen van de artikelen beschouwd worden als beschadigingen, die ontstaan zijn na de aanvaarding van de artikelen door de Koper.

6/9    Indien het geen consument is, is een onredelijke weigering om de goederen in ontvangst te nemen geen reden om de overeenkomst te ontbinden en is de koper verplicht de overeengekomen koopprijs en vrachtkosten te betalen, waarbij de verkoper gerechtigd is betaling te vorderen van aantoonbaar gemaakte kosten verbonden aan de poging. op herhaalde levering van goederen aan de koper en kosten van opslag van niet-aangenomen goederen.

7           Aansprakelijkheid voor defecten, garantieperiode

7/1    De duur van de garantie vanwege het recht op gebreken volgens § 2165 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt vermeld op de garantiekaart voor het product, terwijl de minimale garantieperiode voor nieuwe goederen in gevallen waarin de Koper een consument is is 60 maanden, voor kleurechtheid van porselein wordt 50 jaar garantie gegeven.

7/2    De garantieperiode begint op de datum van ontvangst van de goederen door de koper en kan worden verlengd met de tijd dat de goederen onder de garantie vallen. Bij een ongerechtvaardigde klacht wordt de garantieperiode niet verlengd.

7/3    De garantie dekt fabricagefouten van de producten of andere defecten die niet zijn veroorzaakt door onprofessioneel of onzorgvuldig gebruik, gebruik van het product in strijd met het doel of de bedieningsinstructies, of schade na ontvangst van goederen door de koper, zoals mechanische schade natuurrampen zoals blikseminslag of andere atmosferische ontlading, brand of water of andere niet-standaard verschijnselen.

7/4    Claims voor gebreken aan goederen kunnen schriftelijk bij de verkoper worden ingediend, of na voorafgaande persoonlijke instemming tijdens kantooruren. In het geval van een klacht is de koper verplicht om het geclaimde gebrek naar waarheid, volledig en duidelijk te omschrijven, een garantiekaart (indien verstrekt), aankoop- en afleverbewijs en contactgegevens te verstrekken ten behoeve van communicatie over de afwikkeling van de klacht.

7/5    De goederen zijn niet bedoeld voor gebruik als ze een gebrek vertonen. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een gebrek in de goederen of in het gebruik van goederen met een gebrek, indien Koper van dit gebrek op de hoogte was of met normale voorzichtigheid had kunnen weten.

7/6    Goederen die als decoratief zijn gemarkeerd, zijn alleen bedoeld om als ornament te worden gebruikt. De verkoper is niet verantwoordelijk voor gebruik voor een ander doel, voor de mogelijkheid om voor een ander doel te gebruiken of voor de gevolgen van gebruik voor een ander doel van dergelijke goederen.

7/7    Overige rechten van de koper, die consument is, en de procedure voor het afhandelen van claims wegens gebreken worden uiteengezet in de klachtenprocedure van de verkoper op de website van de e-commerce en in de showroom van de verkoper.

8            Individuele aard van de productie van goederen en herroepingsrecht uit de overeenkomst

8/1    De koper erkent dat alle goederen die worden aangeboden in de e-shop en waarvan het belangrijkste constructiemateriaal porselein is, altijd individueel worden aangepast, dwz met de hand gemaakt en geverfd op basis en volgens de wensen van de koper, en dus elk individu stuk goederen is origineel en afwijkingen zijn mogelijk tussen individuele goederen. In dit verband erkent de Koper dat het volgens de bepalingen van § 1837 van het Burgerlijk Wetboek niet mogelijk is om zich terug te trekken uit het koopcontract voor de levering van goederen die zijn aangepast aan de wensen van de Koper of voor zijn persoon.

8/2    Indien dit niet het geval is waarin het niet mogelijk is om de koopovereenkomst te herroepen, heeft de koper, die een consument is, het recht om de koopovereenkomst te herroepen in overeenstemming met de bepalingen van § 1829 paragraaf 1 van de Burgerlijk Wetboek, binnen veertien (14) dagen na aanvaarding van goederen, en in het geval dat het koopcontract verschillende soorten goederen of levering van verschillende onderdelen betreft, loopt deze periode vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. . Opzegging van het koopcontract moet binnen de in de vorige zin vermelde termijn naar de verkoper worden gestuurd. Er is geen formulier voor herroeping van het koopcontract, maar de herroeping moet ondubbelzinnig zijn.

8/3    In geval van herroeping van het koopcontract overeenkomstig artikel 8/2 van de voorwaarden, wordt het koopcontract vanaf het begin opgezegd. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen na herroeping van het contract aan de verkoper aan de verkoper worden geretourneerd. In het geval dat de koper de verplichting uit de vorige zin overtreedt, heeft de verkoper recht op een contractuele boete van 0,1% (zegge: nul, een tiende procent) van de koopprijs van de te retourneren goederen, voor elk dag vertraging, echter maximaal tot de aankoopprijs van de goederen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht op vergoeding van enige schade veroorzaakt door een niet-nakoming van de verplichting waarop de contractuele boete van toepassing is, zelfs als de schade de contractuele boete te boven gaat. De goederen dienen onbeschadigd en ongedragen en indien mogelijk in de originele verpakking aan Verkoper te worden geretourneerd. Als de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, draagt ​​de koper de kosten die gepaard gaan met het retourneren van goederen aan de verkoper, zelfs als de goederen vanwege hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd. De Koper erkent dat indien de door de Koper geretourneerde goederen beschadigd, versleten of gedeeltelijk verbruikt zijn, de Verkoper recht heeft op vergoeding van de schade die de Koper heeft geleden.

8/4    In geval van terugtrekking uit het contract overeenkomstig artikel 8/2 van de algemene voorwaarden, zal de verkoper het van de koper ontvangen geld binnen veertien (14) dagen na terugtrekking uit het koopcontract door de koper terugbetalen, gewoonlijk op dezelfde manier als de verkoper ze van de koper heeft ontvangen. Indien dit niet mogelijk is, zal de verkoper het geld aan de koper terugstorten op de rekening die de koper voor dit doel heeft opgegeven; totdat de koper de verkoper alle benodigde betalingsgegevens heeft verstrekt, loopt de termijn voor het retourneren van het geld niet. De verkoper heeft ook het recht om de prestatie die door de koper is geleverd bij het retourneren van de goederen door de koper of op enige andere manier te retourneren, als de koper hiermee instemt en de koper geen extra kosten maakt. Als de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, is de verkoper niet verplicht om de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen retourneert of bewijst dat hij de goederen naar de verkoper heeft gestuurd.

8/5    Totdat de goederen door de koper zijn overgenomen, heeft de verkoper het recht om op elk moment de koopovereenkomst te herroepen. In dat geval zal de verkoper de koopprijs onverwijld aan de koper terugbetalen (indien deze al is betaald), niet contant op de door de koper aangewezen rekening.

9           Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens

9/1    Bij de omgang met persoonlijke gegevens voldoet de verkoper aan alle verplichtingen die zijn vastgelegd in wet nr. 101/2000 Coll., Betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals gewijzigd.

9/2    Door het contract en deze algemene voorwaarden te sluiten, gaat de koper ermee akkoord dat de verkoper de persoonlijke gegevens van de koper verwerkt, die de koper heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling in de e-shop, met name voor- en achternaam, woonadres, identificatie nummer, fiscaal identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer. Het doel van deze verwerking is het sluiten en uitvoeren van het contract en het aanbieden van handel en diensten en de bescherming van de rechten en wettelijk beschermde belangen van de verkoper. Toestemming wordt verleend voor onbepaalde tijd en kan op elk moment worden ingetrokken; het beroep heeft echter geen betrekking op gegevens voor zover de verkoper gerechtigd is dergelijke gegevens zonder toestemming te verwerken.

9/3    De verkoper kan een derde machtigen om de bovenstaande persoonsgegevens als verwerker te verwerken. De verkoper informeert de koper hierbij en geeft hem een ​​expliciete instructie over de rechten die voortvloeien uit wet nr. 101/2000 Coll., Betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, dwz in het bijzonder dat het verstrekken van persoonlijke gegevens vrijwillig is, die de koper heeft het recht om ze in te zien, heeft het recht De bovenstaande toestemming kan op elk moment schriftelijk worden ingetrokken op het adres van de verkoper en hij heeft ook het recht om contact op te nemen met het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens in geval van schending van zijn rechten, als de Op verzoek van Koper regelt Verkoper niet zelf het herstel.

9/4    De koper gaat akkoord met het verzenden van informatie met betrekking tot de goederen, diensten of zaken van de verkoper naar het elektronische adres van de koper, en gaat verder akkoord met het verzenden van commerciële communicatie door de verkoper naar het elektronische adres van de koper; De koper is gegarandeerd dat hij deze toestemming eenvoudig en zonder extra kosten kan intrekken.

10            Lessen over de mogelijkheid tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

10/1     Bij een consumentengeschil kan de consument zich wenden tot de buitengerechtelijke instantie voor beslechting van consumentengeschillen. De Tsjechische handelsinspectie-instantie is het bevoegde orgaan voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

Contactgegevens:

de Tsjechische handelsinspectie

Centrale Inspectie - Afdeling ADR

Stepanska 15120 00 Praag 2

Web: https://adr.coi.cz/cs

11           Slotbepalingen

11/1    Deze algemene voorwaarden worden weergegeven op de e-commercewebsite www.katypaty.com en hun bewoordingen die van kracht zijn op de datum van de bestelling, worden naar de koper gestuurd als onderdeel van een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling (artikel 3 / 6), waarmee de Koper kan archiveren en reproduceren.

11/2    De zakelijke voorwaarden zijn van toepassing in de omvang en de bewoordingen zoals gespecificeerd in de Electronic Store op de dag van verzending van de elektronische Bestelling. Door een elektronische bestelling te verzenden, bevestigt de koper aan de verkoper dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. De Koper is voor de feitelijke uitvoering van de Order voldoende op de hoogte gesteld van deze voorwaarden en krijgt de gelegenheid hiervan kennis te nemen.

11/3    Met betrekking tot de koper is de verkoper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van de bepalingen van § 1826 par. 1 laat. e) van het Burgerlijk Wetboek.

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.